General Terms and Conditions

Login

Username:
Email:
Password:
Enter this line (Case sensitive):
N
to show that you are human:

Contact ZieglerSoft

Name:
Email:
Enter this line (Case sensitive):
N
to show that you are human:
  

1. Baggrund

1.1
ZieglerSoft, tilknyttede selskaber og datterselskaber, i det følgende benævnt leverandøren eller ZieglerSoft, forpligter sig til udelukkende at udføre ydelserne i overensstemmelse med gældende bedste praksis på tidspunktet for aftalens indgåelse. ZieglerSoft er ikke forpligtet til at levere ydelser ud over den aftalte specifikation.

1.2
De nærmere oplysninger om de ydelser, som skal leveres, kan være fastlagt i en særskilt indgået aftale

1.3
ZieglerSoft leverer ikke ydelser til private, hvorfor disse betingelser er gældende for alt samarbejde med ZieglerSoft, med mindre andet er aftalt skriftligt.
  

2. Betingelser

2.1
Det er alene disse almindelige forretningsbetingelser for ZieglerSoft, der gælder alle ydelser.

2.2
Eventuelle modstridende forretningsbetingelser fra kundens side anerkendes ikke.

2.3
Kunden anses for at have accepteret disse almindelige forretningsbetingelser ved afgivelse af ordre eller accept af opgave.

2.4
Kræver nogen bestemmelser i en kontrakt ændringer i forhold til denne almindelige forretningsbetingelse, er det de kontraktlige forhold der har forrang, når denne kontrakt underskrives.
  

3. Kundens pligter

3.1
Kunden skal udpege en teknisk kompetent person, der kan bistå med nødvendige og relevante oplysninger, dokumenter, programmer m.m. som er nødvendige for, at ZieglerSoft kan udføre opgaven.

3.2
ZieglerSoft er afhængig af støtte fra kunden, i nødvendigt omfang, for at overholde bindende frister og tider. Kunden forpligter sig til, at gøre sit yderste for at støtte ZieglerSoft i udførslen af det arbejde, der er nødvendigt, for levering af ydelserne.

3.3
Kunden skal give rettidige, fuldstændige og korrekte svar på alle spørgsmål, der måtte dukke op, i forbindelse med udførslen af opgaven, der måtte være nødvendige for, at ZieglerSoft kan udføre opgaven.

3.4
Opfylder kunden ikke sin forpligtelse til støtte, kan ZieglerSoft tage skridt til at få dette opfyldt, evt. forlange kompensation for dette, fastsætte en længere frist for opgavens udførsel, eller i sidste ende opsige aftalen om ydelsen.

3.5
ZieglerSoft informerer kunden om alle forsinkelser, så snart disse konstateres af ZieglerSoft. Er en frist ved at blive overskredet, skal ZieglerSoft underrette kunden om dette samt årsagen til dette.

3.6
Hindres opfyldelsen af aftalen af en årsag, som ZieglerSoft ikke er ansvarlig for, kan ZieglerSoft forlange en rimelig udsættelse af fristen.
  

4. Ejendomsret

4.1
Brugsretten til den evt. udviklede software overgår fra ZieglerSoft til kunden efter aftale. Evt. rettigheder til sourcekode mm. aftales individuelt i den enkelte opgave, men vil normalt tilfalde kunden, når ZieglerSoft har udført opgaven. ZieglerSoft forbeholder sig retten til, at genbruge erhvervet viden m.m. i andre projekter (dog ALDRIG nogen form for kundedata eller viden om kunden)

4.2
Det leverede forbliver ZieglerSoft's ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.
  

5. Priser og fakturering

5.1
Honorar og priser aftales enten særskilt mellem ZieglerSoft og kunden, eller sættes til ZieglerSoft's normale takster for opgavetypen, såfremt ingen særskilt pris er aftalt.

5.2
Arbejdstid, som honorar baseres på, omfatter envidere, den faktiske tid, der er brugt på rejser. Rejseudgifter m.m. vidregives direkte til kunden, med det faktiske afholdte beløb.

5.3
Fakturaer udstedes normalt månedligt, også selvom projektet ikke er meldt færdigt.

5.4
Fakturaer udstedes med tillæg af moms og evt. andre afgifter, efter gældende lov.

5.5.
I tilfælde af opsigelse af samarbejdet mellem kunden og ZieglerSoft, faktureres alle færdige- og/eller udførte dele af opgaven, såfremt disse endnu ikke er faktureret.
  

6. Hindringer

6.1
I det omfang ZieglerSoft midlertidigt hindres helt eller delvist i at levere den aftalte ydelse, grundet nogen form for force majeure eller anden hændelse, der ikke kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse, skal ZieglerSoft kunne frigøres fra sine forpligtelser

6.2
I den udstrækning, at forsinkelser, som anført i 6.1, er urimelige for kunden, kan kunden give ZieglerSoft en rimelig frist til at genoptage det aftalte arbejde, og såfremt den pågældende frist overskrides, uden der er sket fremskridt, kan kunden opsige aftalen. Dette berører IKKE ZieglerSoft's ret til at modtage betaling for udført arbejde og leverede ydelser.
  

7. ZieglerSoft's hæftelser

7.1
ZieglerSoft hæfter ikke for eventuelle økonomiske følger af ydelser leveret, eller anbefalede foranstaltninger.

7.2
ZieglerSoft hæfter ikke for skader som følge af uagtsomhed eller heraf følgende skader, eller anden indirekte skade eller tab i fortjeneste.

7.3
Dette gælder ikke, hvor - og i den udstrækning, skaderne er omfattet af et evt. lovpligtigt erstatningsansvar.

7.4
Kunden er forpligtet til selv at sikre sig sikkerhedskopier af alle data.

7.5
Kunden er ikke berettiget til at rejse yderligere eller mere vidtgående krav om erstatning eller refusion af omkostninger, uanset årsagen hertil.
  

8. Opsigelse

8.1
ZieglerSoft giver kunden ret til at opsige aftalen i utide, skulle kunden ønske dette. Dog skal udførte ydelser til enhver tid betales.

8.2
Den aftalte fortrolighedsforpligtelse samt alle andre tillidsforpligtelser påtaget efter kontraktens indgåelse berøres ikke af en sådan opsigelse.

8.3
Standardbestemmelserne paragraf 8 finder anvendelse med de fornødne ændringer, såfremt ZieglerSoft opsiger aftalen i utide.
  

9. Fortrolighed og datasikkerhed

9.1
ZieglerSoft og kunden skal behandle alle oplysninger, forretningsprocesser og dokumenter, som de erfarer i forbindelse med denne aftale, fortroligt i forhold til tredjeparter, medmindre de pågældende oplysninger mv. på anden vis allerede er kommet til offentlighedens kendskab. Denne forpligtelse varer ved også efter aftalens udløb eller opsigelse.

9.2
Enhver lovgivning om datasikkerhed, der er gyldig på tidspunktet for aftalen, skal overholdes af ZieglerSoft og kunden

9.3
Eventuelle brud på datasikkerhed skal meddeles modparten uden ophold
  

10. 3. parts rettigheder

10.1
Hvis ZieglerSoft leverer programmeringsydelser til kunden, erklærer kunden over for ZieglerSoft, at samtlige leverede materialer frit kan benyttes og behandles. Kunden erklærer navnlig at være i besiddelse af samtlige fornødne ophavsretlige licenser.

10.2
Kunden skal refundere og holde ZieglerSoft skadesløs i forhold til eventuelle krav fra tredjemand, som kan blive rejst i forbindelse med af kunden tilvejebragte materialer.
  

11. Accept af udført opgave

11.1
Med sin accept, erklærer kunden over for ZieglerSoft, at den programmering, som ZieglerSoft har udført, overholder den aftalte specifikation.

11.2
Enhver anvendelse af programmet/programmerne fra kundens side skal anses som accept heraf.

11.3
Delvis accept er ikke tilladt.
  

12. Tvister

12.1
Værneting for aftaler med ZieglerSoft er retten i Aalborg. Enhver tvist mellem Kunden og ZieglerSoft skal, såfremt dette er muligt, forelægges disses respektive ansvarlige, og søges løst i fællesskab. En tvist der ikke kan løses i fællesskab skal afgøres af dette værneting.

12.2
Enhver ændring til denne aftale skal ske skriftligt
  

13. Korrespondance

13.1
Al korrespondance skal ske pr. email
f    in    +45 9811 3772    DK  
Contact ZieglerSoft